beats by dre cheap

zekat IV cetvrti islamski sart

Četvrta osnovna praktična dužnost islama ili četvrti islamski šart jeste zekat: "I učinismo ih vjerovjesnicima, da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objav¬ismo im da čine dobra djela, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali." (Kuran, el-Enbija, 73.) Ovaj ajet ističe neke od osnovnih principa na kojima se zasniva život pojedinca i zajednice muslimana. Na planu vjerovanja: samo se u Allaha vjeruje i jedino Njemu robuje, predaje i pokorava; na ekonornskom i privrednom planu: Allah je jedini vlasnik i posjednik, i Njemu pripada sve. U osnovi, Allah zapovijeda, nareduje i zabranjuje sve. Na planu znanosti jedino Allah zna sve, a sve što ljudi znaju pomoću osjetila, iskustva, razuma i povijesti ograničeno je, relativno i odnosi se samo na stvorene, ali ne i na gajb svjetove, o kojinia jedino ispravno poučava objava. Konačno, na kulturnom planu, svi čovjekovi životni odnosi pre¬ma sebi, drugim ljudima, živim bićima i stvorenim svjetovima moraju biti rezultat i posljedica odnosa prema Allahu, dž.š. Zekat kao četvrti islamski šart može se posmatrati s nekoliko bitnih aspekata, a najprije sa stajališta tradicije. Iz navedenog ajeta vidi se da je on zajedno sa salatom naređen Ibrahimu, Lutu, Ishaku i Jakubu, a.s., i njihovim sljedbenicima. Kao i Ibrahimu, Lutu, Ishaku i Jakubu, a.s., tako se, preko Musaa i Haruna, a.s., i Benu Israilu neizmjenjivim i nezamjenjivim testamentom i zavjetom naređuje tevhid, robovanje samo Allahu, dobročinstvo, lijepe riječi, salat i zekat. "I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, a roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, i ljudima lijepe riječi govoriti, i molitvu obavljati, i milostinju davati, vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili." (Kuran, el-Bekare, 83.)

islam
http://vjeraislam.blogger.ba
31/07/2006 17:30