islam

sellam allejkum braco i sestre .dobro dosli na blog o islamu

18.07.2006.

predznaci sudnjeg dana

Jedan od temelja vjerovanja jeste vjerovanje u Sudnji dan. Allah subhanehu ve te'ala u Kur'anu gotovo ne razdvaja vjerovanje u Njega od vjerovanja u Sudnji dan. Kroz Kur'an Allah subhanehu ve te'ala obavještava šta je to uništilo prijašnje narode, a to je nevjerovanje u Sudnji dan iz kojeg je proisteklo i nevjerovanje u Allaha Silnog i Uzvišenog. Naime, ljudi koji ne vjeruju u proživljenje i polaganje računa iz dana u dan upadaju u sve veće i veće grijehe.
Kaže se u suri Saffat 51- 57, u ajetima u kojima razgovaraju džennetlije: "I jedan od njih će reći: 'Imao sam druga jednog koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ da ćemo kada pomremo i zemlja i kosti postanemo, doista račun polagati?' – 'Hoćete li da pogledate?' - I oni će pogledati i toga usred džehennema ugledati. 'Allaha mi', - reći će – 'zamalo me nisi upropastio, da nije bilo milosti Gospodara moga, ja bih se sada mučio.'"
Mnogi ljudi zasljepljeni svojim nevjerovanjem, zaboravljaju na strahote koje je Allah subhanehu ve te'ala pripremio za nevjernike u Njega i Sudnji dan. Da bi barem malo približili ono što nas je Allah subhanehu ve te'ala obavjestio o Sudnjem danu navešćemo samo dva ajeta:
"Zaista će potres kada Smak svijeta nastupi veliki događaj biti! Na dan kada ga doživite svaka dojilja će zaboraviti ono što doji, a svaka će trudnica plod svoj pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude kao pijane, a oni neće pijani biti već će tako izgledati, zato što će Allahova kazna strašna biti." Hadždž 1- 2
Zamislite sada, kakav će strah biti kod ljudi kada će dojilja zaboraviti na svoje dijete. Zamislite da majka zaboravi dijete, na svoje čedo, na dio njenog srca ili da trudnica pobaci svoj plod. Svi znamo kako je porod težak, ali ovdje će od straha pobaciti svoj plod kao kada kap ide iz flaše. Toliki će biti strah na tom danu.
Allah subhanehu ve te'ala nas je iz Svoje milosti, preko Svoga Poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavijestio o predznacima Sudnjeg dana koji će se desiti prije tog velikog dana. Kaže Kurtubi, veliki islamski učenjak: "Od Allahove je mudrosti slanje predznaka Sudnjeg dana da bi se ljudi primpremili sa pokajanjem i dobrim djelima." Zbog toga smo i mi odlučili da sve nas obavjestimo o nekim od predznaka Sudnjeg dana, kako bi se svi bolje pripremili za taj dan za koje Kur'an kaže da je to: "... dan najvećeg straha."
U jednom poznatom hadisu o Džibrilovom dolasku Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se između ostalog kaže da je Džibril upitao Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada će nastupiti Sudnji dan, na što mu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Upitani ne zna više od onoga koji ga pita, ali ću te obavijestiti o njegovim predznacima: kada majka rodi sebi gospodaricu, kada vidiš bosonoge, siromašne pastire kako se takmiče u gradnji visokih kuća." Bilježi Muslim.
Ovaj hadis ukazuje na takvo vrijeme koje će doći pred Sudnji dan, kada će se stvari toliko okrenuti da će djeca naređivati svojim roditeljima, tj. majci, iako nas Kur'an uči da roditeljima ne kažemo ni "uh", a kamoli da joj naređujemo. Ovaj predznak se obistinio, jer ako pogledamo šta današnja djeca su u stanju uraditi svojim roditeljima, onda s pravom možemo očekivati blizinu Sudnjeg dana. Današnja djeca ne kažu svojim roditeljima "uh", već im kažu mnogo više od toga: psuju ih, grde ih, svađaju se s njima i čak ih i udaraju, dok na zapadu ih velikodušno smjeste u starački dom. S druge strane, ako pogledamo šta Allah subhanehu ve te'ala obećava onima koji lijepo postupaju sa svojim roditeljima, vidjećemo koliko je islam pretekao Zapad i njegovu (ne)civilizaciju sa svojim načelima. Drugi dio hadisa govori o "bosonogim i siromašnim pastirima koji se takmiče u gradnji visokih kuća" i ako pogledamo uvidjećemo da se i ovo obistinilo u našem vremenu. Naime bogatstvo koje je Allah subhanehu ve te'ala podario Arapima preko nafte učinilo je da se bosonogi i siromašni beduini - pastiri obogate i počnu takmičiti u gradnji visokih kuća.
Takođe od predznaka Sudnjeg dana je kako kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život, neće završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i prostre je na put čineći blud, pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: "Da ste se sklonili iza ovog zida." Bilježi Ebu J'ala – sahih. Ako pogledamo današnje vrijeme vidjećemo koliko se proširio zinaluk (blud) među ljudima, koliko je abortusa, oboljelih od SIDE i drugih polnih bolesti, onda možemo reći da se ovaj hadis možda odnosi na naše vrijeme. Ovaj hadis takođe aludira na gubljenje stida kod ljudi i spuštanje na stepen životinja koje se javno pare. Ako prođemo parkom ili ulicama vidjećemo zagrljene parove koji to bez ikakvog stida rade, a da ih niko ne opominje, pa čak ni njihovi roditelji, koji nisu svjesni da su im sin ili kćerka napravili jedan veliki korak do bluda. Stanje je stvarno jadno u našem vremenu u kojem ima čak i među profesorima koji nam uče omladinu onih koji zagovaraju "slobodu ljubavi" (čitaj bluda). Tako na časovima dolaze takvi i govore djeci kako je normalno da djevojka uzima antibebi pilule i da je sasvim normalno da djevojka sa petnaest godina izgubi nevinost. Dalje kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati muškarcima, a žene ženama." Bilježi Taberani, Bejheki. Ako vidimo napredni Zapad vidjećemo da su na ovom planu "napredovali": dozvolili su brak između homoseksualaca i što je još gore dozvolili su im usvajanje djece. Čak kažu da nije demokratska zemlja koja to ne dozvoljava, zaboravljajući da je Allah subhanehu ve te'ala kazni Lutov narod zbog homoseksualizma. U jednom drugom hadisu je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zasigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će govoriti ljudima da su blud, svila (muškarcima), alkohol i muzički instrumenti dozvoljeni. Ti ljudi će se smjestiti u podnožje jednog velikog brda, pa će im dolaziti pastir sa stokom, dolaziće im (siromah) tražeći pomoć, a oni će mu reći: "Vrati nam se sutra." Zatim će Allah subhanehu ve te'ala te noći uništiti i srušiti to brdo na njih, a likove onih koje tom prilikom ne uništi Allah subhanehu ve te'ala će pretvoriti u svinje i majmune i takvi će ostati do Sudnjeg dana." Bilježi Buharija. Ovaj hadis govori o nekim kategorijama ljudi koje će Allah subhanehu ve te'ala uništiti ili ih pretvoriti u životinje. Danas zasigurno ima onih koji smatraju da ove stvari dozvoljene.
Ovdje ćemo se dotaći dvije stvari: alkohol i muzika. Svi vidimo koliko se proširio alkoholizam, a uz njega kao njegov nerazdvojni pratilac je muzika. Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim nazivajući ga drugim imenom." Bilježe Ahmed i Ibn Madždže. Zaista alkohol nazivaju "drevnim pićem", "majkom veselja", "lijek za zglobove" itd. Trgovina alkoholom se raširila, pa i broj alkoholičara i naravno smrtnih slučajeva izazvanih trovanjem alkoholom je povećan. Ima ih koji kažu: "Pa eto piva nije alkohol."
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo deset kategorija ljudi koji imaju vezu sa alkoholm (oni koji ga piju, prodaju, toče, kupuju, kome se kupuje, onaj koji ga proizvodi...), tako da je zatvoren muslimanu svaki put iz preventivnih razloga do alkohola, za koje je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je "majka svakog zla."
Druga stvar, koja je predznak Sudnjeg dana iz prethodnog hadisa je muzika i muzički instrumenti. Jedan drugi hadis koji je sličan prethodnom glasi: "Nastupiće pred kraj dunjaluka propadanje (poniranje) u zemlju i bacanje kamena sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske. - "A kada će to biti Allahov Poslaniče?"- upitaše ga ashabi. - "Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice." Ovaj predznak se uveliko obistinio. Vidimo mnoštvo pjevača i pjevačica koje ljudi "obožavaju", a što se tiče tiče prvog dijela hadisa, jedan njegov dio se obistinio, a to je pretvaranje ljudskih likova u životinjske. O tome su pisale novine (Ljiljan, Večernji list...) koje su opisale kako se pojedini ljudi boluju od do sada nepoznate bolesti koja ih pretvara likove u svinjske i kako je ta bolest opasna kao i SIDA.
Od predznaka Sudnjeg dana je raširenost kamate među muslimanima. Ibn Mes'ud radijallahu anhuma prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata." Bilježi Taberani, sahih. U drugom hadisu Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj koji ne bude jeo kamatu zahvatiće ga prašina od kamate." Bilježe Ebu Davud, Ahmed, Nesa'i, Hakim i Bejheki, sahih. Vidimo da se ovaj predznak obistinio, pa vidimo koliko se kamata proširila među ljudima. Kaže Allah subhanehu ve te'ala: "Oni koji se bave kamatom, dići će se kao što će se dići onaj koje je šejtan dodirom izbezumio, zato što su govorili: "Kamata je isto što i trgovina." - A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu." Bekare 275 Allah subhanehu ve te'ala je strogo osudio kamatu, zbog štetnosti po društvo i njihove međuodnose.
Sljedeći predznak o kojem ćemo govoriti je oponašanje drugih naroda, kao što kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu: "Neće nastupiti Sudnji dan, sve dok moj ummet ne bude slijedio ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin." - "Poslaniče, je li to misliš na Rimljane i Perzijance?" - upitaše prisutni. - "Pa ko drugi nego oni."- odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem." Bilježi Buhari U drugom hadisu se kaže: "Slijedićete ranije narode pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i kad bi ušli u gušterovu rupu, vi biste ih slijedili." Bilježe Buhari i Muslim.
Danas vidimo muslimane (one koji sebe tako nazivaju) i vidimo koliko su se obistinile riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas su se muslimani u skoro svemu izjednačili s njima, pa čak ima onih koji "dokazuju" nekom kako i nisu neki muslimani, pa javno jedu svinjetinu, piju alkohol, psuju ono što je sveto kod muslimana. Mnogi su odbacili vjeru da bi bili napredni, slijedeći u tome Jevreje i kršćane čija je vjera utemeljena na lažima i izmišljotinama. Ovi jadnici ne znaju da ih je u nazadak dovelo ostavljanje vjere i njenih načela, tako da danas ti isti jadnici kaskaju za Jevrejima i kršćanima. Danas su muslimani nazadni, nerazvijeni i poniženi, jer su ostavili ono što je bio njihov izvor ponosa, prosperiteta i napretka - ostavili su islam. A rekao je Omer ibn Hattab radijallahu anhu: "Kad god smo tražili ponos mimo islama Allah nas je ponizio."
Danas muslimani traže ponos u slijeđenju drugih naroda, pa ih je Allah subhanehu ve te'ala zaista ponizio. Danas je najjeftinija krv muslimana koja se proljeva na svakom kutku zemlje. Danas je najjeftinija čast muslimana koju gaze nevjernici na svakom koraku. Juče u Palestini, Kašmir, Filipinima, Bosni, a danas...
Toliko ih oponašamo da se nekima čak i divimo ili ne daj Bože obožavamo ih. Danas je mladima uzor taj koji nema trunke vjere i koji je pun droge, alkohola, čiji je život pun razvrata i nemorala.
Sljedeći predznak Sudnjeg dana je kako se prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Neće nastupiti Sudnji dan, dok među vama ne bude herdža." - "A šta je to herdž, o Allahov Poslaniče?" - On odgovori: "Ubijanje, ubijanje." Bilježi Muslim. U drugom hadisu se kaže: "Navaliće na vas nevjernički narodi kao što navale gladni na tepsiju." - "Je li zbog toga što će nas biti malo?" - upita neko od ashaba. - "Nije. Vas će tada biti mnogo, ali ćete biti kao pjena koju nose valovi. Allah subhanehu ve te'ala će iz srca vaših neprijatelja ukloniti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti vehn." - " A šta je to vehn, o Allahov Poslaniče?" - "Ljubav prema dunjaluku, a strah od smrti." - odgovori Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem." Bilježe Ebu Davud i Ahmed – sahih.
Vidimo danas u svijetu da su se sve nevjerničke zemlje ujedinile protiv islama i muslimana, da se u islamskim zemljama proširio herdž - ubijanje, da su nevjernici navalili na muslimane kao gladni oko tepsije: Hindusi u Indiji i Kašmiru, Rusi u Čečeniji, kršćani u Eritreji, Jevreji u Palestini, Srbi u Bosni i Kosovu, Kinezi na Tibetu i u ostalim državama i pokrajinama svijeta. Sve nevjerničke zemlje svijeta su se ujedinile protiv muslimana i jedni druge pomažu (primjer Bosne, Palestine...).
Na djelu se ostvaruju riječi jednog američkog vojnog stratega (masona) Henrija Kisindžera, koji je rekao: "Uništili smo komunizam, na redu je ISLAM." To je ova slika koju vidimo danas u svijetu. Na svakom koraku se ubijaju muslimani i ruši islam, što od nevjerničkih vlada, što od tagutskih vlada u islamskim zemljama (Tunis, Alžir, Irak...), a muslimana je veliki broj, ali u njihovim srcima je strah od smrti, dok su nevjernici izgubili taj strah. Dok se ubijaju djeca muslimanska, siluju sestre i žene muslimanske, na Zapadu se optužuju muslimani za fundamentalizam, fanatizam, a njihova vjera kao nehumana koja nema milosti prema jadnim kravama koje muslimani kolju za kurban, dok se niko ne oglašava kad se vrše zvjerstva nad muslimanskim narodima svugdje u svijetu. Muslimana jeste danas veliki broj, ali oni su kao što reče Allahov Poslanik subhanehu ve te'ala "kao morska pjena koju nose valovi."
Od predznaka Sudnjeg dana je sam Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer je rekao: "Poslani smo ja i Sudnji dan kao ova dva (pokazujući na blizinu kažiprsta i srednjeg prsta)." Bilježi Buhari. Ovo nam govori o blizini Sudnjeg dana, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je posljednji poslanik i poslije njega nema poslanika, poslije njega slijedi samo Sudnji dan. Umjesto da slijede njegovu uputu, koja je izvor ponosa, slave veličine, pravde muslimani danas slijede razne ideologije, zato i nije čudno što je danas ovako jadno stanje islamskog ummeta. Muslimani su danas stavili Kur'an visoko na police, a oni žive daleko od njega, otvore ga uz ramazan, a neki čak ni tada. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se sjećaju mevludima, a u životu im je uzor neki pjevač, sportista, političar, glumac. Sve ovo svjedoči na blizinu velike katastrofe kojoj se svakog dana sve više približavamo. Allah subhanehu ve te'ala nas upozorava jasnim ajetima: "Približio se ljudima njihov obračun, a oni u svojoj nemarnost i glave okreću." Enbija 1 Takođe i naučnici upozoravaju na veliku katastrofu i na njenu blizinu, ali ljudi kako kaže Allah subhanehu ve te'ala: "...u svojoj nemarnosti glave okreću."
Od sljedećih predznaka Sudnjeg dana je kako kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu: "Neće nastupiti Sudnji dan, dok se ne pojavi 30 lažljivaca koji će za sebe tvrditi da su poslanici." Bilježi Buhari. Ovo se obistinilo, jer se zaista pojavljuju ljudi koji za sebe tvrde da su poslanici, izmišljajući govor koji su pripisivali da je Allahova subhanehu ve te'ala objava.
Međutim lako je utvrditi da su lažljivci, ako se samo pročita ono za šta su govorili da je Allahova subhanehu ve te'ala objava. Od tih lažljivaca je Musejlema el-Kezzab, Esved el-Ansi, Sedžah (koja se pokajala i vratila islamu), Mirza Ahmed Gulam, Mahmud Muhammed Taha i dr. Ovi lažljivci su zavodili ljude, baš zbog toga što se obistinio još jedan od predznaka, a koji je najavio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu u kojem se kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će nestati znanje, a proširiće se neznanje." Bilježi Buhari.
Zaista, ako danas pogledamo muslimane uvjerićemo se u istinitost ovog hadisa. Ljudi danas ne znaju skoro ništa o svojoj vjeri, dok s druge strane rade neke stvari koje nisu od islama, a njemu ga pripisuju i misle da čine ibadet Allahu subhanehu ve te'ala, a u stvari su obične izmišljotine ljudi (mevludi, hatme, tehvidi, četeresnice, Nur dove, hamajlije itd). Danas je žalosna slika muslimana svugdje u svijetu. Velik broj ih ne zna ni osnovne stvari iz vjere, tako da ih je lahko zavesti. Mnogi izvaljuju razne gluposti, kao: 'Nemože se samo klanjati, treba učiti, raditi. Ko će ti hranu donijeti, ta neće s neba pasti?' Kao da je Allah subhanehu ve te'ala zabranio nauku, rad i slične korisne stvari.
Da stvar bude još gora ima ljudi koji klanjaju, poste, i rade ostale ibadete koje je Allah subhanehu ve te'ala propisao ljudima, a rade neoprostiv grijeh (iz svoga neznanja) - čine širk, tj. pripisuju Allahu druga, a to je takođe Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio u hadisu u kojem je rekao: ”...i neće nastupiti Sudnji dan, sve dok se neka plemena moga ummeta ne priključe mnogobošcima i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove." Bilježi Tirimizi.
Kad bi čovjek rekao da ima ljudi koji čine širk, rekli bi da lažem, ali to zaista tako. Koliko ljudi kruži oko grobova, turbeta, dozivajući mrtve da ih izliječe, da im pomognu na ispitu i sl. Zar ovo nije obožavanje nekoga pored Allaha subhanehu ve te'ala, baš kao što su radili predislamski Arapi. Takođe mnogi ljudi vješaju oko svojih vratova razne zapise, hamajlije, misleći da će ih to sačuvati i pomoći im. Ne znaju da je pomoć i zaštita samo od Allaha subhanehu ve te'ala. Danas ljudi takođe u svome govoru učine širk, npr. kažu: 'Ja obožavam tog glumca, pjevača i sl.' Sve su ovo stvari koje su širk i koje Allah subhanehu ve te'ala neće oprostiti, jer On je rekao: "Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga..." Nisa 116
Kao plod širka javljaju se i ostale ružne pojave u društvu, a koje ćemo samo neke uz Allahovu subhanehu ve te'ala pomoć spomenuti, a koje je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio u svojim hadisima. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojave ružna djela i nepristojan govor, kidanje rodbinskih veza i loš komšijski odnos." Bilježe Ahmed i Hakim – sahih. Ovo se u našem vremenu itekakako obistinilo, pa vidimo kako se ljudi hvale svojim ružnim djelima, a ne samo da ih rade. Što se tiče kidanja rodbinskih veza, nije rijetko da rođena braća ne pričaju međusobno, a o komšijskim odnosima da ne govorimo. Sve ovo ukazuje na blizinu Sudnjeg dana. Kaže Uzvišeni: "Zbog onog što rade ljudi pojavio se metež i na kopnu i moru, da im On dâ da iskuse kaznu zbog onog što rade, ne bi li se popravili. Reci: "Putujte po svijetu, pa pogledajte kako su oni prije vas završili. Većinom su bili mnogobošci. Zato upravi svoje lice prema pravoj vjeri, prije nego Allahovom voljom nastupi dan koji niko neće moći odbiti." Rum 41- 43
A kad pogledamo koliko islam potiče na činjenje dobrih djela i čuvanje rodbinskih veza i komšijskih odnosa, onda vidimo koliko ljudi znaju i praktikuju islam u svom životu. Takođe od ružnih je svakako pojava laž i neprovjeravanje u prenošenju vijesti, baš kao što kaže Ibn Mes'ud radijallahu anhu: "Zaista šejtan se pretvori u lik čovjeka koji dođe ljudima i ispriča im lažnu vijest, pa kada se ljudi raziđu onda neko to prepriča i kaže: "Čuo sam - znam ga iz viđenja, a ne znam kako se zove i on kaže to i to..." Bilježi Muslim. Ako razmislimo o riječima ovog ashaba Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem onda možemo vidjeti koliko su se obistinile. Danas ljudi uopšte ne provjeravaju istinitost vijesti koje im serviraju razni mediji, pa tako kada im serviraju laž više puta, ona postaje "istina" kod ljudi.
Takođe od ružnih djela koje su se itekako proširile u našem vremenu je krivo svjedočenje, kao što je najavio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu u kojem se kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je i krivo svjedočenje, a skrivanje istinitog svjedočenja." Bilježi Ahmed. Ovo ružno djelo vodi do nepravde i kršenja ljudskih prava u imetku, časti i dr.
Od ružnih djela koji su takođe posljedica slabog ili nikakvog vjerovanja jeste razgolićavanje i nepristojno oblačenje žena, a to je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio u hadisu u kojem je rekao: "Pred kraj ovog života moga ummeta biće ljudi koji će jahati na udobnim sjedalima. Dolaziće tako pred džamijska vrata, a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama će biti punđe kao grbe od deva. Prokunite ih, jer su ionako proklete." Bilježi Ahmed. A u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu se kaže da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Imaju dvije vrste džehennemlija koje neću vidjeti: ljudi koji nose bičeve poput kravljih repova i njima tuku narod i razgolićene nepropisno obučene žene koje naginju ljudima i zavode ih. A njihove glave su poput devinih grba. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti." Bilježi Muslim. Ko imalo razmisli o ovim hadisima shvatiće kolika je dalekovidnost u riječima Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su se itekako obistinile u našem vremenu.
Žene se takmiče koja će se manje obući, koja će nositi kraće, pa čak i pojedine koje su pokrivene, koje su u islamu i vrše određene ibadete krše propise Allaha subhanehu ve te'ala, pa čujemo da one koje klanjaju kući pokriju se, a kada izađe na ulicu, razgolite se i otkriju. Čak mnoge žene dođu razgolićene pred samu džamiju i tu pokrije svoju glavu onako kako ne dolikuje jednoj muslimanki i takve ulaze u džamiju. Sve ovo ukazuje na blizinu "dana najvećeg straha."
Za kraj ovog govora o predznacima Sudnjeg navešćemo hadis kojeg prenosi Huzejfe radijallahu anhu u kojem kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Na blizinu Sudnjeg dana ukazuju sedamdeset i dvije stvari:
- kada vidite da su ljudi zapostavili svoju vjeru
- kada budu prodavali svoju vjeru za dunjaluk
- kada bude puno razvedenih brakova
- kada se budu gradile visoke minbere
- kada se srca pokvare
- kada se počne puno zaklinjati Allahom subhanehu ve te'ala i kada čovjek bude svjedočio bez da se to traži od njega
- kada se islamske nauke budu proučavale, ali ne iz vjerskih razloga
- kada se dunjaluk bude postizao ahiretskim poslovima
- kada se ljudi budu ponosili zulumom (nepravdom)
- kada se vlast bude prodavala..."
I na kraju pominjanja predznaka Sudnjeg dana htjeli bismo navesti govor Huzejfe radijallahu anhu kada je upitan koje je iskušenje najteže, pa je rekao ovaj ashab Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Kada budeš imao priliku da biraš dobro ili zlo, pa ne budeš znao koje od to dvoje da slijediš."
Gospodaru naš, samo Tebi pripada zahvala na početku i na kraju i neka je salavat na Tvoga Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i učini da naša djela i poslovi budu rađeni samo u Tvoje ime i primi ih od nas. Učini nas Gospodaru od onih koji će uzeti pouku iz pomenutih predznaka. Pomozi nam da se za Sudnji dan što bolje pripremimo, otkloni od nas sva ružna svojstva, smiluj se nama, našim roditeljima, ostaloj rodbini i svima onima koji su nas pretekli u vjerovanju, a zaštiti nas od svih iskušenja. AMIN!
_________________

islam
<< 07/2006 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
62918

Powered by Blogger.ba